Imaórák, zarándoklatok, közösségi alkalmak
Események archívuma - 2016
Szent Kilit Katolikus Plébánia www.szentkilit.hu
Szent Kilit Katolikus Plébánia - 8600 Siófok-Kiliti, Asztalos u. 4. Tel.: 84/322-977, www.szentkilit.hu
Videó
VI. Katolikus Bál  2016.   január   16-án   újra   megrendezésre   került   a   hagyományos   egyházközségi   katolikus   bálunk,   ezúttal   a   Kiliti   Piknik Wellness   Hotel   és   Étteremben.   Az   ünnepi   estet      Dr.   Gárdonyi   Máté   kiliti   plébános   nyitotta   meg,   a   bál   házigazdája Csötönyi   Anikó   volt.   Az   élőzenét   a   Chameleon   Zenekar    szolgáltatta.   Felléptek:   Egerszegi   Virág   énekes,   Happiness Formációs    Táncklub,    Góra    Krisztián    tűzzsonglőr.   Az    est    jótékonysági    bevételeit    a    kárpátaljai    magyar    gyerekek balatoni   táboroztatására   fogjuk   fordítani.   Köszönjük   minden   kedves   résztvevőnek,   hogy   jelenlétével   támogatta   az egyházközségi    célunkat,    köszönjük    az    adományozóknak    a    felajánlásokat    és    a    szervezők    áldozatos    munkáját! Fényképek az estről.   Rövid, összefoglaló videó.   Plakát.  
Videó
Videó
Ökumenikus Imahét Szentírással,   egy   tálka   sóval   és   égő   gyertyával   vonultak   be   a   szolgálattevők,   ily   módon   kifejezve   küldetésük lényegét:    a    föld    sójává    és    a    világ    világosságává    válni.    Sőt,    a    hívek    az    úrasztalához    járultak    az    ökumenikus istentisztelet   kezdetén,   hogy   egy   csipetnyit   megkóstoljanak   és   meggyújtsák   gyertyáikat.   A   balatonkiliti   református gyülekezet   közösségi   házában   is   a   Krisztus-hívők   egységéért   imádkoztak.   Arra   hívattunk,   hogy   az   Úr   nagy   tetteit hirdessük!   –   ezzel   a   mottóval   dolgozták   ki   a   lettországi   keresztények   az   idei   egyetemes   imahét   témáját.   Kaposváron nyolc   estén   át   négy   felekezet   templomába,   illetve   imaházába   gyűltek-gyűlnek   össze   az   eltérő   vallású   testvérek   és könyörögnek   azért,   hogy   a   Szentlélek   vezesse   el   őket   az   egység   útjára.   Csurgón   is   csak   az   imaórák   helye   és   a lelkipásztorok   személye   változott   s   változik   a   hat   összejövetelen.   A   cél   ugyanaz:   a   református,   római   katolikus   és evangélikus egyházak képviselői Isten igéjét közvetítsék, ízt adva a sokszor üresnek tűnő életünknek. (fényképek)  
Képek
Balatonszemesi Ifjúsági Találkozó 2016 Balatonszemesen,   a   Reich   Károly   Általános   és   Zeneiskolában   rendezték   közel   250   fiatal   részvételével   a   Kaposvári Egyházmegye   ifjúsági   farsangját   február   6-án. A   találkozó   témáját   a   megszentelt   élet   és   az   isteni   irgalmasság   adta. A találkozó   előadója   Nyeste   Pál,   a   nagykanizsai   piarista   iskola   igazgatója   volt,   aki   először   a   megszentelt   életről,   ezen belül   is   saját   hivatásáról   szólt.   Elmondta,   hogy   a   szerzetesi   élet   az   evangéliumi   tanácsok   köré   épül:   a   szegénység,   a tisztaság   és   az   engedelmesség   köré,   amelyek   Jézus   életében   is   fölfedezhetők.   Rámutatott   arra,   hogy   ezek   az evangéliumi    tanácsok    a    fiatalok    életében    is    megvalósulhatnak.    Nyeste    Pál    kiemelte,    hogy    a    szerzetesek    az Újszövetség   prófétái,   jelek,   akikre   hallgatnak   az   emberek.   Minden   szerzetesrendnek   külön   karizmája   van,   mellyel csak   az   a   rend   rendelkezik. Az   isteni   irgalmasságról   szólva   az   előadó   hangsúlyozta,   hogy   Isten   irgalmas,   s   a   Biblia   is tele van Isten irgalmasságának történeteivel. Teljes cikk,   fényképek,   rövid videó  
Képek
Hitoktatói továbbképzés Kaposváron  2016.   február   27-én   a   székesegyházban   szentmisén   vettek   részt   a   hitoktatók,   melyet   Kiss   Iván   marcali   plébános,   a Kaposvári   Egyházmegyei   Hitoktatási   Központ   vezetője   celebrált. A   képzés   meghívott   előadója   a   Pécsi   Egyházmegye pedagógiai   főmunkatársa,   Tóth   Lászlóné   volt.   A   hit-   és   erkölcstan   tantárgy   bevezetése   által   még   inkább   előtérbe kerültek   azok   az   óraszervezési   kérdések,   amelyek   meghatározzák   a   hittanórák   menetét. Az   óra   sikerének   érdekében mindig   szem   előtt   kell   tartani,   hogy   mit   és   miért   szeretnénk   átadni   a   gyerekeknek,   és   ehhez   milyen   eszközök   állnak rendelkezésünkre.   Fogassy   Judit   Katekéták   kézikönyve    című   kötete   nyomán   a   hitoktatók   megismerkedhettek   több olyan módszerrel is, amelyek által a tanulók aktívabban bevonhatók a tanulási folyamatba. ( fényképek,   teljes cikk )  
Képek
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 2016. tavasz „Boldogok   az   irgalmasok”   címmel   rendezték   meg   az   idei   tavaszi   nagymarosi   ifjúsági   találkozót   május   21-én.   A legnagyobb   múltú   katolikus   ifjúsági   találkozó   keretében   Snell   György   esztergom-budapesti   segédpüspök   celebrált szentmisét   a   nagymarosi   plébánia   kertjében. Az   irgalmasság   témáját   középpontba   állító   találkozó   nagyelőadását   Béri László   Renátó   tartotta. A   kármelita   szerzetes   szerint   az   irgalom   köznyelvileg   igencsak   terhelt   szó,   olyannak   mondjuk, hogy   irgalmazzon   nekünk,   aki   felénk   támad,   mondjuk   meg   akar   ütni.   Ebből   következően   hajlamosak   vagyunk   Istent úgy kérni, hogy irgalmazzon nekünk, mintha azt mondanánk neki: „Uram, nyugi, nyugodjál meg!” (teljes cikk) Az irgalmasság valódi jelentése a feltétlen szeretet, vagyis nem kell kérni Isten irgalmasságát, csak elfogadni.  
Képek
Szentségi ünnepeink - 2016 Az   Újszövetség   szentségeit   Krisztus   alapította.   A   hét   szentség   a   keresztény   élet   minden   fontos   pillanatát   és állomását   érinti:   a   szentségek   a   keresztények   hitéletéhez   megadják   a   születést   és   a   növekedést,   a   gyógyítást   és   a küldetést.    A    szentségek    tehát    egymásra    épülnek.    Az    Oltáriszentség    vagy    Eucharisztia    befejezi    a    keresztény beavatást.   Ez   az   Egyház   életének   szíve   és   csúcspontja,   mert   benne   Krisztus   Egyházát   és   annak   minden   tagját társítja   a   dicséret   és   hálaadás   áldozatához,   melyet   Ő   egyszer   s   mindenkorra   fölajánlott   Atyjának   a   kereszten.   A bérmálás   tökéletesíti   a   keresztségi   kegyelmet. Az   a   szentség,   melyet   a   Szentlélek   azért   ajándékoz,   hogy   mélyebben meggyökereztessen   az   istengyermekségben,   erősebben   beletestesítsen   Krisztusba,   erősebb   kötelékkel   kössön   az Egyházhoz. Fényképeink: elsőáldozás Kilitin,   Ságváron,   Ádándon,  bérmálás Kilitin .  
Képek
Hittanverseny Csurgón Csurgó   városa   május   28-án,szombaton,   a   hagyományokat   folytatva   adott   helyet   a   csurgói   plébános,   Bálint   Gábor atya   által   szervezett   Katolikus   Egyházmegyei   Hittanversenynek. A   megnyitón   Bálint   Gábor   atya,   Füstös   János   Csurgó város    polgármestere,    valamint    Kovács    József    igazgató    köszöntötték    a    jelenlevőket.Több,mint    270    résztvevő    öt kategóriában   mérettette   meg   magát   (tudáspróba,   vers   és   próza,   ének,   színdarab   és   rajz).   A   találkozó   mottója   a Ferenc   pápa   által   meghirdetett   Irgalmasság   Éve. A   verseny   feladataira   ennek   szellemében   készültek   az   alsós,   felsős és középiskolás diákok. Az Egyházmegye 14 plébániájáról érkeztek a fiatalok kísérőikkel együtt. Fényképek itt.
Képek
Úrnapja Kilitin Krisztus   testének   és   vérének   főünnepét,   vagyis   Úrnapját,   amelyet   a   Szentháromság   vasárnapját   követő   csütörtökön ül   meg   a   világegyház,   Magyarországon   a   Szentháromság-vasárnapot   követő   vasárnapon   ünnepeljük,   amely   idén május    29-re    esett.    Úrnapja    (lat.    Festum    Eucharistiae,    Solemnitas    Corpus    Domini)     az    Eucharisztia    ünnepe    a Szentháromság   vasárnapját   követő   csütörtökön.   A   13.   század   elején   az   albigensek   és   a   valdiak   vitatni   kezdték Krisztus   reális   jelenlétét   az   Eucharisztiában.   Ugyanebben   az   időben,   1209-ben   Lüttichi   Szt   Julianna   látomásokban kapott felszólítást az Eucharisztia külön ünneppel való ünneplésére. Fényképek a körmenetről
Képek
Ifjúsági Találkozók - 2016 Fiatalos    találkozókra    mentünk    hittanosainkkal    2016-ban,    az    irgalmasság    évében.    Sok    remek    programon, előadáson,   beszélgetésen   vehettünk   részt,   megismerhettünk   új   embereket,   barátokat,   erőt   meríthettünk   Egyházunk kincseiből,    fejleszthettük    világnézetünket.   Az    ifjúsági    találkozók    nagyon    fontos    tapasztalata,    hogy    nem    vagyunk egyedül   hitünkkel,   vallásukat   gyakorlók   élnek   a   környezetünkben,   szomszéd   városokban,   egyházmegyékben.   Kisebb hittanosainkkal    eljutottunk    Balatonszemesre,    Csurgóra    és    Sóstóra,    a    nagyobbak    pedig    részt    vehettek    közös lelkinapon   Segesden   és   Nagymaroson.   Hálát   adunk   Istennek   a   lehetőségért,   a   szervezőknek   az   áldozatos   munkáért és plébániánknak a támogatásokért! Fényképek: Balatonszemes,   Csurgó,   Sóstó,   Nagymaros,   Segesd Videó: Balatonszemes  
Képek
Napközis hittantábor Kilitin - 2016 Idén   új   programmal   bővült   plébániánk   élete,   elkezdtük   helyi,   kisebbeknek   szóló   napközis   táborunkat   Kilitin,   a Galerius   Vendégházban. A   négy   napos   tábor   alatt   igyekeztünk   vidám,   színes   programokkal   foglalkoztatni   diákjainkat, ugyanakkor   a   témáinkhoz   kapcsolódó   tanítások   tudást   és   vallásos   szemléletet   is   adtak   a   nyárra   hittanosainknak.   Az irgalmasság   évéhez   kapcsolódva   négy   fontos   példabeszéd   mélyítette   el   bennünk   a   fontos   isteni   erényt:   elveszett bárány,   talentumokról   szóló   példabeszéd,   irgalmas   szamaritánus   története   és   a   tékozló   fiú   példázata.   Elsétáltunk   a Sió    partjára,    meglátogattuk    a    Máltai    Szeretetszolgálat    gondozásában    élő    idős    testvéreinket,    túráztunk    Ságvár környékén,   kutyás   bemutatóval   szórakoztattak   bennünket,   s   még   a   közös   fagyizás   is   belefért   időnkbe.   Köszönjük   a bizalmat, a sok támogatást, jövőre találkozunk. Képes összefoglalók: kedd,   szerda,   csütörtök,   péntek  
Képek
Ifjúsági Világtalálkozó Krakkóban - 2016 A   katolikus   egyház   legnagyobb   ifjúsági   rendezvényére   a   lengyel   szervezők   tájékoztatása   szerint   mintegy   kétmillió fiatalt   vártak   a   világ   minden   tájáról.   Hazánkat   négyezer   anyaországi   és   külhoni   fiatal   képviselte.   A   lengyel   családok örömmel   nyitották   meg   otthonaikat   a   közel   kétszáz   országból   érkező   fiatal   előtt,   néhányan   még   úgy   is,   hogy   ők maguk   közben   elutaztak.   A   lakások   kulcsait   átadták   a   zarándokoknak,   tanúságot   téve   arról,   hogy   mennyire   bíznak bennük.    Az    Ifjúsági    Fesztivál    számos    spirituális,    zenei,    kulturális,    színházi,    képzőművészeti,    szabadidős    és sportprogramot kínált a résztvevőknek nemcsak Krakkóban, de a környező városokban is. A   programsorozatot   Ferenc   pápa   2013   nyarán,   egy   fiataloknak   mondott   beszéde   ihlette:      „Ezt   akartam   tehát   mondani: bátorság, menjetek előre, zajongjatok! Ahol fiatalok vannak, ott zajnak kell lennie.”  Fényképek,   cikkek,   összefoglaló  
Összefoglaló
Egyháztörténész szabadegyetemet tartottak Kilitin - 2016 Az   MTA-PPKE    „Lendület”   Egyháztörténeti   Kutatócsoport   Kanász   Viktor   igazgatásával   másodszor   szervezte   meg   az MTA   támogatásával   a   Fraknói   Nyári   Akadémiát,   amelyet   idén   Siófok-Kiliti   plébániáján   tartottak   augusztus   1.   és   4. között. A   négynapos   rendezvény   végén   a   két   kurátor,   Gárdonyi   Máté   és Tusor   Péter   hangsúlyozták,   hogy   a   II.   Fraknói Nyári   Akadémia   kiváló   alkalom   volt   arra,   hogy   megmutassa   elképzeléseiket   a   magyar   katolikus   egyetem   céljairól, lehetőségeiről   és   feladatairól.   Az   akadémia   díszvendége,   Bosák   Nándor,   a   Debrecen-Nyíregyházi   Egyházmegye nyugalmazott   püspöke   életútjának   elmondásával   mutatta   be,   hogyan   élte   át   a   Magyar   Katolikus   Egyház   a   20.   század második felét. Cikkek:   magyarkurir.hu;   institutumfraknoi.hu;   ujkor.hu;   fényképek;   videó  
Videó
Lelkigyakorlatos tábor Bugacon - 2016. augusztus 7-14. “Az   irgalmasság   –   sokszor   bebocsát,   olykor   elbocsát,   mindig   megbocsát”   -   ezzel   a   címmel   került   megrende- zésre   a   25.,   tehát   jubileumi   Bugaci   Lelkigyakorlatos   Tábor    a   Móricgát   és   Bugac   között   fekvő   Hittanyán.   Az   egyhetes rendezvény   augusztus   7-e   vasárnap   délutántól   14-e   vasárnap   délig   tartott. A   lelkigyakorlatos   hét   alaptémája   az   isteni irgalmasság volt, melynek tiszteletére 2016-ra Rendkívüli Szent Évet hirdetett meg Ferenc pápa. A   táborba   elsősorban   középiskolás   fiatalokat   vártak,   de   természetesen   más   korosztály   sem   volt   kizáró   ok.   Jöhettek gyermekek   és   felnőttek   is.   Mintegy   120   résztvevő   volt   jelen   a   közös   táborban.   Előadók   voltak   többek   között   Bábel Balázs    kalocsa-kecskeméti   érsek,   Bíró   László    tábori   püspök   atya,   Farkas    István    piarista   szerzetes,   Orosz   István görög   katolikus   paróchus,   Kőhegyi   Dániel   káplán,   Dr.   Finta   József   atya,    Retkes   Zsolt    és   Geszler   Péter    plébánosok. Tovább a cikkekhez...    
Összefoglaló
Andocsi zarándoklat - 2016. augusztus 15. A   kegyhely   Somogy   megyében   található ,   a   volt   igali   járásban,   a   Kaposvári   Egyházmegye   területén,   a   Balatontól   20 km-nyire,   a   Siófok-Kaposvár   vasútvonalon. A   legenda   szerint   1520   táján   egy   éjszaka   nagy   fényesség   árasztotta   el   az eget   Somogy   megye   fölött.   Ebben   a   mennyei   fényességben   angyali   ének   zendült,   majd   a   mennyei   fényesség   és   a csodás   himnuszok   zengése   egyre   jobban   közeledett   az   alvó   faluhoz:   Andocshoz.   Ezen   az   éjszakán   ugyanis   a Szűzanya   szállott   angyalaival Andocs   fölé.   Mikor   másnap   reggel   a   falu   népe   munkába   indult,   meglepődve   látta,   hogy a   falu   közepén   lévő,   addig   üres   telken   most   egy   tornyos   kápolnácska   áll.   Szent   Kilit   Plébánia   szervezésében   idén   35- en tették meg gyalogosan a Lullától Andocsig vezető zarándokutat Nagyboldogasszony napján. Fényképek itt.  
Képek
Teremtés Hete 2016 A   hegyi   beszéd   elején   olvasható   „boldog-mondások”   értelmezésének   könyvtárnyi   irodalma   van.   S   ez   érthető   is, mivel   a   megfogalmazás   szándékos   tömörsége   egyben   kikerülhetetlenül   kifejtetlenséget   is   jelent.   Olyan   súlyú   állítás minden   mondata,   hogy   évszázadokon   át   lehet   vitatkozni   a   pontos   jelentésén,   s   akkor   sem   érünk   a   végére.   Most kiválasztott   versünk:   „Boldogok   a   szelídek,   mert   ők   öröklik   a   földet.”   (Mt   5,5)   Azt   tudjuk,   hogy   Jézus   itt   a   zsoltárokra utal vissza: „A szelídek pedig öröklik a földet és gyönyörködnek nagy békességben.” (Zsolt   37,11) Azt   azonban   csak   érezzük,   hogy   mit   is   értett   itt   azon,   hogy   „szelíd”.   S   az   végképp   külön   kérdés,   hogy   mi a megfejtése annak, hogy „öröklik a földet”. Ökumenikus imaalalmaink Kilitin, Nyimben és Ságváron voltak. Kapcsolódó anyagok: imafüzet,   plakát,   fényképek
Imafüzet
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó - 2016. ősz „Áldott   légy!”   mottóval   rendezték   meg   az   idei   őszi   nagymarosi   ifjúsági   találkozót   október   1-jén.   A   legnagyobb múltú    magyar    katolikus    ifjúsági    találkozó    keretében    Beer    Miklós    váci    megyéspüspök    celebrált    szentmisét    a nagymarosi   plébánia   kertjében.   Kétezernél   is   többen   jöttek   el   a   kellemes   nyárutót   idéző   napon   Nagymarosra,   hogy meghallgassák   Ferenc   pápa   Laudato   si’   kezdetű,   közös   otthonunk   gondozásáról   írt   enciklikájából   kiindulva   Nobilis Márió,   a   Sapientia   Szerzetesi   Hittudományi   Főiskola   tanára   nagyelőadását   bolygónk   –   a   Föld,   a   teremtett   világunk iránti felelősségünkről. Kapcsolódó anyagok: magyarkurír cikk,   plakát,   fényképek  
Képek
Zarándoklat Mariazellbe - 2016. október 25-26. Mariazell   város    Ausztria   Stájerország   tartományában,   Közép-Európa   egyik   legismertebb   Mária-kegyhelye,   híres zarándokhely.    1157.    december    21-én    este    érkezett    meg    a    környékre    egy    Magnus    nevű    bencés    szerzetes    St. Lambrechtből   az   ottani   apát   megbízására,   hogy   az   itt   élők   lelkipásztora   legyen.   Magnus   magával   hozta   fából   faragott kedves   Mária-szobrát   is.   Ám   az   utat   egy   helyen   hatalmas   szikla   zárta   el,   amelytől   nem   tudott   tovább   menni.   A szerzetes    a    Szűzanyához    fordult    segítségért,    imája    meghallgatásra    talált,    a    szikla    kettéhasadt,    így    Magnus folytathatta   az   útját.   Megérkezvén   a   szobrot   egy   farönkre   tette   és   kis   fakápolnát   épített   köré   („Maria   in   der   Zelle”), amely hamarosan a vidék hitéletének központjává vált. Kapcsolódó anyagok: fényképek,   videó,   legendák,   Mariazell története,   nevezetességek
Képek
Hitoktatói továbbképzés Kaposváron - 2016. ősz Püspöki   szentmisével   kezdődött   november   5-én   a   hitoktatók   őszi   szakmai   napja   a   Kaposvári   Egyházmegyében.   A Nagyboldogasszony-székesegyházban    tartott    szentmisén    Balás    Béla    megyéspüspök    Szent    Imréről    beszélt,    aki példaképe   a   hitoktatóknak   is.   Ezután   Tornay   Gábor,   a   Váci   Egyházmegye   hitoktatási   referense   tartott   előadást. Tornay   Gábor   beszélt   a   hittanóra   felépítéséről,   melyben   nincs   helye   az   puszta,   öncélú   ismeretátadásnak,   de   szükség van   oktatási-nevelési   célra.   Majd   példákkal   szemléltette   a   különböző   órafelépítéseket.   A   hitoktatók   továbbképző szakmai napja imával ért véget. Kapcsolódó anyagok: magyarkurír cikk,   fényképek  
Képek
Advent, Karácsony “Kezdetben   volt   az   Ige ,   és   az   Ige   Istennél   volt,   és   Isten   volt   az   Ige.   Ő   volt   kezdetben   Istennél.   Minden   általa   lett,   és nála   nélkül   semmi   sem   lett,   ami   lett.   Benne   élet   volt,   és   az   élet   volt   az   emberek   világossága.   A   világosság   a sötétségben   világít,   de   a   sötétség   azt   nem   fogta   föl.   Az   igazi   világosság,   aki   minden   embert   megvilágosít,   a   világba jött.   A   világban   volt,   a   világ   őáltala   lett,   de   a   világ   nem   ismerte   fel   őt.   A   tulajdonába   jött,   övéi   azonban   nem   fogadták be.” (Jn 1,1-11) Kapcsolódó   anyagok:    adventi   gyertyagyújtás   Ságváron ,   Kilitin ,   adventi   kiállítás   Ságváron ,   mézeskalács   készítés , pásztorjáték   Ságváron ,   pásztorjáték   Kilitin ,   karácsonyi   előadás   Siófokon ,   Dalkör   koncertje ,   iskolai   karácsonyozás Ságváron ,    Nagyberényben ,    Ádándon ,    idősek    karácsonya    Ádándon ,    betlehemes    műsor    az    idősek    otthonában , citerások karácsonyi műsora , kórházi karácsony , fogyatékkal élől karácsonya Kilitin kicsik  - nagyok ,
Képek