Imaórák, zarándoklatok, közösségi alkalmak
Események archívuma - 2017
Szent Kilit Katolikus Plébánia www.szentkilit.hu
Szent Kilit Katolikus Plébánia - 8600 Siófok-Kiliti, Asztalos u. 4. Tel.: 84/322-977, www.szentkilit.hu
Videó
Videó
Ökumenikus Imahét 2017. Mindenekelôtt   Isten   szeretetét   és   kegyelmét   kell   megünnepelni,   „az   emberiség   megigazulását   egyedül   kegyelem- bôl”,   a   Luther   Márton   nevéhez   fûzôdô   reformáció   fô   témájára   utalva.   Másrészt   az   imahét   anyagának   rá   kell   világítania a   reformációt   követô   mély   megosztottság   fájdalmaira   is,   amelynek   erôs   hatása   volt   az   egyházra.   Nyíltan   meg   kell nevezni   a   bûnt,   és   olyan   lépéseket   kell   tenni,   amelyek   a   megbékélés   útjára   vezetnek.   Krisztus   szeretete   imádságra késztet   minket,   de   ugyanakkor   arra   is,   hogy   az   imádságon   túl   valamit   tegyünk   is   a   keresztények   közötti   egységért. A gyülekezeteknek és egyházaknak szükségük van Isten megbékélésének ajándékára, mint ami az élet forrása. Kapcsolódó anyagok: imafüzet,   plakát,  imaalkalom Kilitin,   Ságváron,   Nyimben  
Képek
VII. Katolikus bál Siófokon 2017.   február   4-én   újra   megrendezésre   került   hagyományos   egyházközségi   katolikus   bálunk,   ezúttal   a   siófoki   Piroska Csárdában .   Az   ünnepi   estet      Dr.   Gárdonyi   Máté   kiliti   plébános   és   Vörös   Péter   siófoki   káplán   nyitotta   meg,   a   bál házigazdája   Csötönyi   Anikó   volt.   Az   élőzenét   a   Riviera   Cafe   zenekar   szolgáltatta.   Felléptek:   “Soós   Fiúk”   családi fúvósegyüttes,   Pistár   Janka   népdalénekes   és   a   C&M   Dance   Studio    táncosai.   Az   est   jótékonysági   bevételeit   a   dél- alföldi   hittanos   gyerekek   balatoni   táboroztatására   fogjuk   fordítani.   Köszönjük   minden   kedves   résztvevőnek,   hogy jelenlétükkel   támogatták   egyházközségi   célunkat,   köszönjük   az   adományozóknak   a   felajánlásokat   és   a   szervezők áldozatos munkáját! Fényképek az estről,   videó,   plakát.  
Elmúlt évek báljai
Balatonszemesi Ifjúsági Találkozó Február   18-án,   szombaton    19.   alkalommal   rendezték   meg   a   Kaposvári   Egyházmegye   ifjúsági   farsangját,   amelyen Szent     László     királynak,     az     egyházmegye     védőszentjének     életét     is     felidézték.    A     fiatalokat     Borza     Miklós balatonszemesi   plébános   köszöntötte,   majd   Roca   Daniel   esperes,   babocsai   plébános   osztotta   meg   az   ifjúsággal gondolatait.   „Szent   László   király   emlékévében   fontos,   hogy   a   lelkünk   egyre   nemesebbé   váljon,   hagyjuk,   hogy   Isten vezessen,    legyünk    példaképek    a    környezetünkben,    »világítsunk«,    bocsássunk    meg    annak    is,    aki    ellenségesen viselkedik. Ne legyen »ciki« jónak lenni!” – buzdította a jelenlévőket a plébános. Kapcsolódó anyagok: fényképek,   videó,   plakát,   magyarkurír cikk  
Videó
Hitoktatói továbbképzés Kaposváron A   Kaposvári   Egyházmegye   hitoktatói    továbbképzését   március   18-án   tartották   Kaposváron,   a   püspöki   székházban. Bevezetőként    a    katekéták    szentmisén    vettek    részt    a    székesegyházban,    amelyet    Balás    Béla    kaposvári    püspök celebrált.    Ezután    került    sor    Tornai    Gábor,    a    Váci    Egyházmegye    hitoktatási    referense    előadására,    Mitől    jó    egy hittanóra?   címmel.   Kifejtette,   módszertanilag   nagyon   egyszerű   a   dolog:   vagy   a   gyermeket   lassítjuk   le   arra   a   szintre, ahol   elérhetjük   a   lelkét,   vagy   felgyorsulunk   arra   a   szintre,   ahol   ő   van,   hogy   beláthassa,   mi   is   ott   vagyunk   vele. Akkor jó egy hittanóra, ha a Jóistenről szól, ha közvetítjük Isten szeretetét. Kapcsolódó anyagok: előadás videója,   fényképek,   magyarkurír cikk  
Videó
Virágvasárnap Balatonkilitin Virágvasárnap   a   nagyhét   első   napja .   Leggyakoribb   neve:   a   Küriaké   tón   baión   (görög),   Dominica   palmarum   (latin): “a   pálmaágak   vasárnapja”   az   Úr   Jézus   jeruzsálemi   bevonulására   utal.   Azokon   a   területeken,   ahol   nincs   pálmafa, használatos   a   virágvasárnap   név,   mely   zöldellő   vagy   virágzó,   Magyarországon   a   legkorábban   virágzó   fűzfaágakra utal.   A    szenvedés    2.    vasárnapja    név    a    húsvéti    idő    utolsó    két    hetére,    a    szenvedés    idejére    utal;    ezen    belül    a feketevasárnaphoz    képest    a    2.    vasárnap    a    virágvasárnap.    Liturgiájának    sajátossága    a    barkaszentelés,    a virágvasárnapi körmenet és evangéliumként a passió, lehetőleg énekelve. Kapcsolódó anyagok: fényképek,   passió énekelve,   nagyheti szertartásrend.
Fényépek
Új stációk Balatonkilitin “A    hívek    kezdeményezésére,    a    családok    adományából    a    Siófok-Balatonkiliti    római    katolikus    egyházközség keresztúti   stációkat   állíttatott   a   kiliti   templomkertben.Ünnepélyes   megáldására   nagypénteken   10   órakor   kerül   sor, összekötve   az   ilyenkor   szokásos   keresztúti   ájtatosság   elimádkozásával   –   tájékoztatott   Gárdonyi   Máté,   plébános. Megtudtuk   azt   is,   hogy   eddig   nem   építettek   Siófokon   és   környékén   teljes,   azaz   14   állomásból   álló   kálváriát. A   stációk képei Ágoston-Papp Mónika keramikus művész alkotásai.” ( www.sonline.hu ) A keresztút (lat. via crucis, via dolorosa) eredetileg az az  útvonal, melyen a hagyomány szerint Jézus a kereszttel a Praetoriumtól kiment a Golgotára. Kapcsolódó anyagok: fényképek,   stációk megáldása,   nagyheti szertartásrend, SONLINE cikk
Fényképek
Húsvéti Szent Háromnap (Sacrum Triduum Paschale) Krisztus   keresztre   feszítésének ,   sírbatételének   és   feltámadásának   három   napja,   vagyis   az   az   időszak,   amikor   a megváltás   legnagyobb   titkait   ünnepeljük   a   nagycsütörtöki   esti   utolsó   vacsora   ünneplésétől   a   húsvétvasárnapi   esti dicséretig   tartó   három   nap.   Ez   az   egész   egyházi   év   tetőpontja.   Nagycsütörtök   ünnepi   liturgiájának   a   középpontjában az   eukarisztia   és   a   papság   alapítása,   valamint   a   testvéri   szeretet   parancsa   áll.   Nagypénteken   az   Úr   szenvedését   és kereszthalálát   ünnepli   az   Egyház.   Nagyszombaton   az   Egyház   az   Úr   sírjánál   időzik,   szenvedéséről   és   haláláról elmélkedik.   A   legrégebbi   hagyományok   szerint   a   húsvéti   vigília   az   Úrért   átvirrasztott   éjszaka   (Kiv   12,   42).   A   húsvéti vigília az Úr második eljövetel-várásának is ünneplése. Kapcsolódó anyagok: passió ének,   utolsó vacsora emlékmiséje,   kereszthódolat,   húsvéti vigília,   szertartásrend  
Passió-ének
Ministráns Találkozó Kaposváron Nyolcvan   ministráns   találkozott   május   6-án,   szombaton   a   kaposvári   Jézus   Szíve-templomban.   A   ministránsokat Borza   Miklós,   az   egyházmegye   ministránsreferense   köszöntötte,   majd   Vida   Zoltán   kispap   tanúságtétele   hangzott   el, melynek   során   a   szeminarista   kiemelte,   hogy   papi   hivatását   ministránsként   kapta.   A   szentmisén   Papp   Szabolcs káplán   a   nap   szentjéről,   Savio   Domonkosról   emlékezett   meg   szentbeszédében.   Délután   a   templom   közelében   lévő Pécsi   utcai   általános   iskolában   folytatódott   a   program,   ahol   Borhi   Zsombor,   Kaposvár   alpolgármestere,   világbajnok kenus   beszélt   a   sport   szeretetéről.   Sor   került   még   egy   meglepetésre   is:   Magyary   Timót,   a   Virtuózok   műsorában elődöntőbe jutott szaxofonos, a kaposvári Jézus Szíve-templom ministránsa játszott társainak. Kapcsolódó anyagok: fényképek,   magyarkurir cikk  
Fényképek
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó - 2017. tavasz “Tavaly   ünnepelte   alapításának   nyolcszázadik   évfordulóját   a   domonkos   rend,   ennek   jegyében   szervezték   meg   az idei   tavaszi   nagymarosi   ifjúsági   találkozót   május   20-án. A   nap   mottója   Jézus   szavait   idézte:   „Én   vagyok   az   igazság!” A Magyar   Katolikus   Püspöki   Konferencia   által   felkért   témafelelős   szerzetesrend   által   szervezett   nagymarosi   találkozó reggeli   imával   kezdődött,   amelyet   a   domonkos   nővérek   vezettek   a   Boanergész   zenekarral   közösen.   A   szerzetesi zsolozsmával   záruló   imaalkalmon   elhangzó   fohász,   „Uram,   mutasd   meg   az   utat,   amin   járnom   kell!”,   már   a   főelőadás gondolatvilágába   vezette   a   jelenlévőket,   akik   hazai   egyházmegyékből,   valamint   Felvidékről,   Kárpátaljáról,   Délvidékről és Erdélyből érkeztek Nagymarosra. Kapcsolódó anyagok: fényképek,   plakát,   magyarkurír cikk, nagymarosi levél, előadás hanganyaga
Fényképek
Elsőáldozás Balatonkilitin (2017. június 5. - Pünkösdhétfő) Az   Oltáriszentségben   jelenlévő   Jézus   Krisztust   imádás   illeti   meg.   Az   Oltáriszentség   vétele   a   legbensőségesebben egyesít   Istennel. Teljes   értelemben   az   Eucharisztia   Jézus   áldozati   teste   és   vére   a   kenyér   és   a   bor   színe   alatt,   ahogy   ő ebben   a   jelképben   az   utolsó   vacsorán   keresztáldozatát   elővételezte   és   mint   örök   emlékezetét   az   Egyházra   hagyta. Ezt   az   emlékezetet   az   Egyház   a   legelső   idők   óta   ünnepelte,   s   annak   legrégibb   írásos   szövegét   őrizte   meg.   Az Eucharisztiában   tehát   ott   van   az   üdvösség   egész   eseményének   a   megjelenítése:   a   megtestesülés,   a   kereszthalál,   a feltámadás és a Szentlélek elküldése. Pünkösdhétfőn 17 hittanos gyermek járult az oltárhoz, hogy Krisztus Testét szívükbe zárják, a szeretet útján járjanak. Kapcsolódó anyagok: fényképek,   lelkitükör,   énekek
Fényképek
Dobozy István atya platinamiséje Balatonkilitin Dobozy    István,    a    Váci    Egyházmegye    legidősebb    lelkipásztora    június    14-én    ünnepli    pappá    szentelésének    75. évfordulóját.   Ez   alkalomból   június   11-én   platinamisét   mutatott   be   a   siófok-balatonkiliti   templomban,   ahol   nyugdíjas kisegítőként   tíz   éven   át   volt   a   hívek   szeretett   lelkiatyja.   A   Szentháromság   vasárnapi   ünnepi   szentmisén,   melyen   a jubiláns   hálát   adott   a   háromnegyed   évszázados   papi   szolgálat   kegyelmeiért,   a   Kaposvári   Egyházmegye   nevében Tomanek   Péter   püspöki   kancellár   köszöntötte.   Dobozy   István   1919.   október   28-án   született   Budapesten,   és   1942-ben szentelték pappá a váci székesegyházban. Kapcsolódó anyagok: fényképek,   magyarkurir cikk  
Fényképek
Napközis tábor Balatonkilitin (2017. július 10-14.) Második   alkalommal   tartottunk   napközis   jellegű   hittanos   tábort   Balatonkilitin.   A   tábor   célja,   hogy   a   gyerekek   jól érezzék   magukat,   hasznosan   töltsék   nyári   szünetüket,   s   szüleik   jó   helyen   tudhassák   őket.   A   nyárias   idő   jó   alapot adott   a   tervezett   programjainknak.   A   hét   első   felében   meglátogattuk   a   Máltai   Szeretetszolgálathoz   tartozó   idősek otthonát,    a   Bella   Állatparkot ,   sétáltunk   a   Sió   partján,   meglestük   a   kenyérkészítés   titkait   a   Royal   sütöde    jóvoltából. Szerdán   strandos   napot   tartottunk   a   Balatonon,   majd   a   hét   második   felében   ellátogattunk   a   ságvári   Bújó-lik hoz   és   a Kiliti   Virág    műhelybe.   Vendégelőadóként   a   kórháztól   Prof.   Simon   Kornél   belgyógyászt,   a   rendőrségtől   pedig   Borbás Péter százados urat hívtuk. Köszönünjük a sok támogatást, adományt és segítséget az egyházközségünk tagjainak! Kapcsolódó anyagok: fényképek,   napirend,   zenés képvetítés,   tábor weboldala
Fényképek
Jótékonysági tábor Balatonkilitin (2017. július 24-29.) Plébániánk   évek   óta   szervez    jótékonysági   táborokat   a   katolikus   bál    bevételeiből.   Idén   nyáron   kalocsai   hittanosokat hívtunk   meg   Kilitire,   hogy   az   egy   hetes   tábor   ideje   alatt   megismerjék   Siófok   nevezetességeit,   strandoljanak,   kellemes napokat   éljenek   át.   Programjaink   között   megtalálható   volt   egy   siófoki   séta,   állatkert,   fürdés,   látogatás   a   Royal sütödében   és   a   Kiliti   Virágboltban,   megnéztünk   egy   tűzoltó   és   egy   kutyás   bemutatót,   sétahajóztunk,   elutaztunk Veszprémbe    és    Balatonfűzfőre,    majd    részt    vettünk    a    nyimi    falunapon    is.    Köszönjük    a    kiliti    és    siófoki    hívek adományait, melyből megvalósulhatott ez az élményekkel teli nyári tábor! Kapcsolódó anyagok: fényképek,   videó,   napirend, Somogyi Hírlap cikk  
Videó
Havas Boldogasszony zarándoklat (2017. augusztus 5.) Hazánk   Iegrégibb   ma   is   virágzó   szent   helye.    Már   a   kora   vaskortól   áldozóhely   a   szomszédos   földvár,   ahol   a   kutak mellett   áldozó   őseink,   a   pogány   magyarok   is   áldozatokkal   esdették   Istenük   irgalmát. A   keresztény   Szentkút   az   1845. évi   kanonika   vizitációs   okmány   szerint   600   évnél   régibb. Az   európai   hírű   tudós,   Radó   Polikárp   Pásztor   Lajos   alapján, a   Pozsony   melletti   Mária   völgye,   az   óbudai   Szűz   Mária-templom   mellett   a   jásdi   Szűz   Mária-kápolnát   tartja   a   legrégibb és    legjelentősebb    középkori    kegyhelynek,    ahová    őseink    elzarándokoltak.    Mivel    a    török    korban    majd    minden elpusztult, nagyon kevés adat maradt fenn. Tovább --> Kapcsolódó anyagok:  fényképek,   Havas Boldogasszony,   Jásd-Szentkút,   Nádasdy-kastély
Fényképek
XII. Siófoki Gazdanap - Böjte Csaba atya A   rendezvény   első   napja    a   Magyarok   Kenyere   Program   részeként   valósult   meg,   amely   során   egyesítették   a   gazdák által   felajánlott   búzaadományokat.   Böjte   Csaba   ferences   rendi   szerzetes,   Dr.   Gárdonyi   Máté   plébános   és   Bozsoki- Sólyom    János    református    lelkész    Hálaadó    Ökumenikus    Istentiszteletet    tartott    18:00-tól,    amely    keretén    belül megáldották    az    összeöntött    búzaadományt.    Csaba    testvér    beszédében    kiemelte    a    békét,    mint    összetartó    erőt, említést    tett    a    Közel-keleti    élményeiről    és    felszólította    a    keresztény    híveket    a    béke    és    a    szeretet    folyamatos gyakorlására.   Az   esemény   évről-évre   egyre   több   programmal   várja   az   idelátogatókat,   igazi   családi   programmá   nőtte ki magát az évek során. Kapcsolódó anyagok:   fényképek,   videó,   istentisztelet énekei
Videó
III. Fraknói Nyári Akadémia Harmadik   alkalommal    rendezték   meg   az   MTA   Lendület   program   égisze   alatt   életre   hívott   Fraknói   Nyári   Akadémiát. Az   egyháztörténeti   seregszemlének   ezúttal   Tihany   adott   otthont   augusztus   7.   és   10.   között.   Idén   egyaránt   részt vettek   az   eseményen   a   Pázmány   Péter   Katolikus   Egyetem,   az   Eötvös   Loránd   Tudományegyetem,   illetve   a   Pécsi Tudományegyetem   oktatói   és   hallgatói,   valamint   kutatók   és   levéltárosok.   Az   immár   az   MTA–PPKE   Fraknói   Vilmos Római    Történeti    Kutatócsoport    keretein    belül    megrendezett    gyűlés    két    kurátora    az    elmúlt    évekhez    hasonlóan Gárdonyi Máté és Tusor Péter, igazgatója Kanász Viktor volt. Kapcsolódó anyagok: magyarkurír cikk  
magyarkurír
Andocsi zarándoklat (2017. augusztus 19.) A   szent   helyek   felkeresése    már   a   korai   középkortól   kezdve   a   keresztény   vallásgyakorlat   része   volt.   A   hagyomány társadalmi   jelentése   és   személyes   tartalma   minden   időben   az   adott   kor   vallásosságának   függvénye   és   egyfajta   tükre volt.A    zarándoklat    olyan    intenzív    élmények    birtokába    juttatja    a    zarándokokat,    amelyek    szükségesek    számukra vallásosságuk   megéléséhez   és   megerősödéséhez. Azért   válhatott   ismét   népszerűvé   ez   a   hagyomány,   mert   rendkívül telített: egyszerre mozdítja meg az ember testét, szellemét, érzelmeit és gondolatait. (ujember.hu) Idén   35-en   indultunk   el   gyalog   Andocsra,   hogy   az   úton   imádkozva,   énekelve   kérleljük   Szűz   Anyánkat,   s   közben- járásáért hálánkat kimutassuk. Köszönjük a zarándokok áldozatvállalását, a szervezők segítőkészségét! Kapcsolódó anyagok:   fényképek,   imalap,   prédikáció,   plakát
Képek
Kirándulás a ságvári Képes-fához (2017. szeptember 16.) A   Képes-fa   alatt   (ahogy   elnevezték)   pihentek   és   imádkoztak   a   zarándokok,   de   Gám-pusztáról   is   hoztak   le   kalácsot és   hűvös   aludttejet   a   fáradt   hívek   megvendégelésére.   Gyalogos   búcsújárók   utoljára   1951-ben   jöttek   Fehérvárról   a Képes-fa    irányába.   A    fehérváriakon    kívül    a    környék    búcsújárói    is    útba    ejtették    a    fát,    így    a    ságváriak    is,    akik szeptember   második   vasárnapján   keresték   fel   az   andocsi   Szűz   Máriát.   Ezen   út   egyik   pihenője   a   Jabára   vezető   út mellett,   a   300   évesnek   mondott   tölgyfa   alatt   volt,   amelynek   törzsén   volt   elhelyezve   egy   Szent   Vendelt   ábrázoló festmény, amelyen a szent bárányokkal körülvéve látható. Kapcsolódó anyagok: fényképek,   plakát,   Képes-fa története,   Szent Vendel élete, sonline.hu cikk  
fényképek
Ars Sacra Fesztivál 2017 Az   európai   hírű   Ars   Sacra   Fesztivál   keretében   megrendezett   programra   Siófokon   2017.   szeptember   23-án   19 órától   a   Balatonkiliti   Református Templomban   került   sor,   ahol   szakrális   jellegű   műsorral   vártuk   a   kedves   érdeklődőket! Az   európai   hírű Ars   Sacra   keretében   hetedik   alkalommal   megrendezett   program   a   Reformáció   500   éves   évfordulója, a   Szent   László   év   és   a   Kodály   Zoltán   emlékév   tiszteletére   állt   össze.   Fellépők:   Siófoki   Női   Kar,   Ságvári   Kamarakórus, Baptista   Énekkar,   Székely   Zsuzsa,   Hajsó   Tibor,   Porczió   Luca,   Weiner   Leó   Zeneművészeti   Iskola   diákjai.   Mindenkinek köszönjük az áldozatos munkáját, készületét és a lelkes jelenlétét! Kapcsolódó anyagok:   fényképek,   videó,   plakát,   program,   közös ének,   kotta, Somogyi Hirlap cikk, SzuperInfo cikk  
fényképek
Teremtés Ünnepe 2017 Isten   világ   iránti   szeretete   abban   is   megnyilvánul,   hogy   „az   ige   magvait”   már   a   teremtéskor   belevetette   a   világba. Így   az   ember,   bár   a   bűn   mélyen   megsebezte,   szíve   mélyén   alkalmas   az   Ige   befogadására,   a   megtérésre.   Sőt: emberként   nem   tudunk   igazán   teljessé   válni,   ha   nem   megyünk   át   a   megtérés   folyamatán,   az   Istentől   teremtett   emberi természetbe   beleírt   lépcsőfokai   vannak.   Ez   abban   is   tükröződik,   hogy   mindenféle   fontos,   életünket   alakító   újdonság elfogadásának   folyamatában   visszacseng   ez   a   „megtérésre   rendeltsé-günk”. A   nálunk   nagyobb,   minket   valamennyire is felülmúló Jó elfogadása ahhoz hasonlóan szokott végbemenni életünkben, mint a Krisztusra való rátalálás. Kapcsolódó anyagok:   ságvári fényképek,   kiliti fényképek,   plakát,   központi kiadvány, Somogyi Hirlap cikk
fényképek
Hitoktatói továbbképzés ősszel Kaposváron Szeptember   30-án   hitoktatói   lelki   napot   tartottak    a   kaposvári   püspökségen.   A   program   szentmisével   kezdődött, melyet   Varga   László   megyéspüspök   celebrált.   Prédikációjában   elmondta:   „Isten   országa   olyan,   mint   a   háló,   amit   a tengerbe   vetnek,   s   mindenféle   halat   összefog.   Nem   a   mi   dolgunk   megállapítani   a   halakról,   hogy   hitvány,   vagy   jó. Mégis   sok   időt   töltünk   azzal,   hogy   ezt   megállapítsuk,   és   azzal   is,   hogy   szétválogassuk   a   halakat,   s   ha   kell,   akkor kidobjuk   a   hitványát.   Hagyhatnánk   valamit   az   angyalokra   is.   Mert   ez   az   ő   dolguk   lesz,   a   világ   végén.   Miért   nem engedi   meg   Isten   a   gyomlálást?   Mert   azt   szeretné,   hogy   amit   mi   hitványnak   vagy   konkolynak   érzünk,   az   átváltozzon, átalakuljon.   Istennek   van   ideje.   Azt   szeretné,   hogy   ha   te   búzának   tartod   magadat,   akkor   élj   úgy,   hogy   körülötted minden átváltozzon és átalakuljon. Kapcsolódó anyagok: fényképek,   egyházmegyei cikk, magyarkurir cikk, előadás hanganyaga
fényképek
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó (2017. október 7.) Sokakat    vonzott    Nagymarosra    az    idei    őszi    ifjúsági    találkozó.   Az    imádság    témájával    meghirdetett    október    7-i országos   lelkinap   főelőadója   és   a   közös   szentségimádás   vezetője   Nagy   Bálint   SJ   volt.   „Imádkozzátok   az   életeteket, és   éljétek   az   imátokat”   –   buzdított   a   záró   szentmisében   Varga   László   püspök.   A   színes   októberi   reggelen   ezernyi fiatal   és   felnőtt   gyülekezett   a   nagymarosi   római   katolikus   plébánia   kertjében,   ahol   Sillye   Jenő   és   barátai   énekes reggeli   imádságával   vette   kezdetét   az   őszi   Nagymarosi   Ifjúsági   Találkozó.   Az   ország   minden   egyházmegyéjéből, határon túli közösségekből is érkeztek résztvevők, majd’ minden korosztályt képviselve. Tovább a cikkre--> Kapcsolódó anyagok:   fényképek,   szentmise,   Nagy Bálint SJ,   Kerényi Lajos SJ,   plakát, magyarkurir.hu,   csoportkép
fényképek
Egyházmegyei zarándoklat Bátára A     Nemzetközi     Eucharisztikus     Világkongresszusra     készülve     mintegy     hatszázan     zarándokoltak     Bátára, Magyarország   Szent   Vér   kegyhelyére   október   28-án   szombaton. A   Kaposvári   Egyházmegye   hívő   közösségei   délelőtt szentmisén   vettek   részt,   melyet   Varga   László   megyéspüspök   celebrált.   A   püspök   szavai   útmutatást   jelentettek   arra vonatkozóan,   hogyan   mélyülhetünk   el   a   szívünket   átalakító   szeretetben;   és   az   Eucharisztia   szemlélésére   buzdítottak: „Kapcsolódjunk   be,   legyünk   részesei   Krisztus   szeretetének,   fogadjuk   be,   és   adjuk   át   neki   az   irányítást   nemcsak tetteinkben,   de   gondolatainkban   is.   Legyen   minden   vágyunk   ez   a   szeretet,   és   meg   fogjuk   élni   mindennapjainkban   a békét,   derűt.   Így   az   a   kérdés   vezet   majd   bennünket,   hogyan   tudunk   itt   és   most   jobban   szeretni.   Konfliktusainkban pedig nem győzni, hanem szeretni vágyunk majd mindenáron.” Tovább ---> Kapcsolódó anyagok: fényképek,   egyházmegyei cikk,   magyarkurir.hu cikk, napirend
fényképek
XV. Kaposvári Egyházzenei Találkozó (2017. november 18.) Immáron   15.   alkalommal   rendeztek   egyházzenei   napot   a   Kaposvári   Egyházmegyében.   A   délelőtt   folyamán   közös kóruspróbán   vett   részt   a   mintegy   150   jelenlévő,   majd   Varga   László   megyéspüspök   celebrált   szentmisét,   melyen   a zenei   szolgálatot   a   résztvevő   énekkarok   végezték.   A   főpásztor   prédikációjában   kifejtette:   „A   művészet   hatalmas ajándék. Az egyházzene Isten dicsőítése művészi fokon, akár kántorként, kórustagként műveljük ezt. A   sokszínű,   különböző   korszakokon   átívelő   műsorban   megszólaltak   többek   között   Palestrina,   Kodály   Zoltán,   C.   E. Hauguel, Menegali dallamai, illetve Taize énekeket is énekeltek a jelenlévők. Tovább a cikkre--> Kapcsolódó anyagok:   fényképek,   videó,   egyházmegyei cikk,   a nap programja
fényképek
Adventi gyertyagyújtás és hangverseny (2017. december 2.)    Ságváron a hagyományoknak megfelelően templomi műsorban elevenítették fel hittanos gyerekeonk advent üzenetét Kristáné Soós Melinda tanítónő vezetésével. Az egymás iránti jó szándék üzenetét hangsúlyozta az előadott színdarab, a versek és a közös éneklés orgonaszó mellett. Az ünnepi műsor során Gárdonyi Máté plébános meggyújtotta a templom koszorúján az első gyertyát, majd rövid elmélkedésében a Krisztus-várás jelentőségére hívta fel a figyelmet. A templomból kilépve az est a főtéren folytatódott, ahol ünnepi gondolatokkal, forró teával és finom mézeskaláccsal várták az érdeklődőket.    Balatonkilitin hangversennyel köszöntöttük az új egyházi év első időszakát, az adventet. Az énekkarok az elmélyülő, készületről szóló idő hangulatához igazították előadásuk műveit. Meghívott vendégként énekeltek e hitéleti eseményen a Ságvári Női Kamarakórus tagjai, Boda Csabáné Ágnes vezényletével, a Siófoki Női Kar és az AcapPelso Énekegyüttes énekesei Bati Zoltán karnagy vezetésével. Az est házigazdája a kiliti katolikus egyházközség volt, főszervezőként Soósné Ilona állította össze az ünnepi program rendjét. A hangversenyt megelőző liturgia keretében Gárdonyi Máté plébános megáldotta a hívek és a templom adventi koszorúit. Kapcsolódó anyagok: fényképek Ságvárról,   Kilitiről,   a hangverseny,   ságvári plakát, kiliti plakát
hangverseny
fényképek
Karácsony, a megtestesülés ünnepe Karácsony,   december   25.:   Isten   Fia,   Jézus   Krisztus   földi   születésének   ünnepnapja. Az   ünnep   tárgya   a   megtestestült Ige   földi   születése   a   Boldogságos   Szűz   Máriától   Betlehemben.   E   születés   az   üdvtörténet   központi   eseménye,   mert aki   született,   nemcsak   az   ember   fia,   egy   az   emberek   közül,   hanem   Ő   az Atyától   a   Szentháromságban   az   idő   kezdete előtt    születő    Fiú.    Születése    mindenki    számára    üdvösséget    hoz,    aki    engedi,    hogy    lelkében    a    kegyelem    által megszülethessék   az   üdvözítő   Jézus.   A   karácsony   misztériuma   tehát   hármas   születés:   az   öröktől   való ,   a   földi    és   a kegyelmi  (a hívők lelkében való) születés. Kapcsolódó anyagok: pásztorjáték Ságváron,   karácsonyi műsor Kilitin,   plakát,   miserend,   szöveg,   ppt,   citera
fényképek